Pro klienty s vkladem DO 30 000 Kč včetně

Pro klienty s vkladem
DO 30 000 Kč včetně

K uplatnění nároku pro klienty poškozené činností společnosti GROWING WAY s.r.o. (Ondřeje Janaty) do 30 000 Kč včetně

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

Pokud si přejete být zastoupeni naší advokátní kanceláří, tak prosíme o podpis plné moci a smlouvy o právních službách a odeslání jejího originálu na adresu AK:

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář
O. Lysohorského 702
738 01 Frýdek – Místek

Informace pro klienty GROWING WAY s.r.o.

Aktuální rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě

Okresní soud v Ostravě vydal dne 1.10.2021 usnesení, jímž rozhodl, že poškození mohou uplatňovat nárok na náhradu škody pouze prostřednictvím tzv. společného zmocněnce, a to ve lhůtě 30 dnů (tj. do konce měsíce října)

Ust. § 44 (2) trestního řádu k tomu uvádí:

Je-li počet poškozených mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh trestního stíhání, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. Rozhodnutí oznámí v řízení před soudem soud a v přípravném řízení státní zástupce poškozeným, kteří již uplatnili nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení; ostatním poškozeným rozhodnutí oznámí při prvém úkonu trestního řízení, ke kterému se předvolávají nebo o kterém se vyrozumívají. Jestliže by celkový počet zvolených zmocněnců vzrostl na více než šest a poškození se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr s přihlédnutím k zájmům poškozených soud. Společný zmocněnec vykonává práva poškozených, které zastupuje, včetně uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení. 

Lhůta pro zvolení libovolného zmocněnce je do konce měsíce října 2021. Poté bude ze všech zmocněnců vybráno 6, kteří nadále budou ve věci zastupovat všechny poškozené.

Pokud tedy chcete ovlivnit, kdo se mezi oněch 6 advokátních kanceláří dostane, udělte plnou moc vámi vybrané kanceláři do konce měsíce října.

Samotné uplatnění nároku na náhradu škody není omezenou onou 30denní lhůtou, v této lhůtě je třeba pouze udělit plnou moc k zastupování.

Klienti, kteří již udělili plnou moc některé advokátní kanceláři, nemusí v aktuální fázi dělat žádné kroky. Udělením plné moci advokátní kanceláři jste si již zmocněnce zvolili a PČR bude již komunikovat pouze skrz dané kanceláře.

Pokud Vám tedy bude doručena jakákoliv pošta z jiného zdroje než od kanceláře, kterou jste si zvolili, nemusíte odpovídat s výjimkou, že by se na vás obrátila přímo Policie ČR.

Jaký je stav věci

V dané věci bylo zahájeno trestní stíhaní Ondřeje Janaty i společnosti GROWING WAY s.r.o. Nemáme informace o tom, že by PČR zvažovala stíhání dalších osob.

O vývoji kauzy jsme neustále informováni, nahlížíme do trestního spisu a jsme v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení. Jsme tedy schopni kdykoliv učinit včas kroky směřující k ochraně vašich zájmů.

Zajištění majetku

PČR zajistila movitý a nemovitý majetek a finanční prostředky na účtech.

V rámci uplatněného nároku na náhradu škody v trestním řízení bude ze zajištěného majetku poskytnuto poškozeným odškodnění.

V případě, že Ondřej Janata rozhodne řešit svoji situaci v insolvenčním řízení, tak jsme připraveni zajisti vám přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. V současné době nezvažujeme zahájení insolvenčního řízení, neboť máme za to, že cestou trestního práva lze postupovat tak, aby zajištěný majetek posloužil k úhradám nároků poškozených klientů a zbytečně nebyl vynakládán na náklady a odměnu insolvenčního správce.

Role insolvenčního správce je na místě v momentě, kdy je majetek mimo dosah orgánů činných v trestím řízení a pouze insolvenční správce by měl potřebné nástroje k jeho vymožení.

O nás

Jsme advokátní kancelář Kubicapartners s.r.o., která je složena z týmu profesionálů z oborů práva a ekonomie. S týmem advokátů zastupujeme klienty napříč všemi oblastmi práva. V kauze „Janata – GROWING WAY s.r.o.“ již zastupujeme stovky klientů.

Poškozeným nabízíme možnost právního zastoupení při uplatňování nároku na náhradu škody. Odkaz na webovou stránku Advokátní kanceláře KubicaPartners týkající se řešení sporu GROWING WAY s.r.o.:

www.pomocklientumgrowing.cz
(Stránky budou aktivní od 22.10.2021)

Na této stránce budeme poskytovat důležité informace pro klienty GROWINGWAY s.r.o.

Kontakt s naší kanceláří

Kauzu „Janata – GROWING WAY s.r.o.“ má na starosti advokátka Mgr. Adriana Stiborková, které se v rámci kanceláře specializuje na trestní právo.

Kontaktovat ji můžete prostřednictvím emailustiborkova@kubicapartners.cz.

Poštovní zásilky
posílejte na adresu: KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář, sídlo: O.Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek.

Jednotlivé emaily a doručené poštovní zásilky jsou vyřizovány postupně, každému klientovi kanceláře bude zaslán email, ve kterém bude potvrzeno, že
byly doručeny materiály v požadovaném rozsahu.