Informace pro klienty GROWING WAY s.r.o.​

Informace pro klienty GROWING WAY s.r.o.

17.10.2023

GROWING WAY s.r.o. – aktuální informace


Vážení klienti, 

od poslední informace, kterou jsme Vám poskytli dne 17.08.2023 se nic podstatného neudálo. Insolvenční správce cestou právních podání usiluje o uvolnění majetku evidovaného na jméno Ondřej Janata (dle dříve zmiňované dohody o narovnání) pro účely jeho zpeněžení v insolvenčním řízení. Jde o proces, který vyžaduje delší dobu k projednání ze strany orgánů činných v trestním řízení, a proto zatím není možno tento majetek ze strany insolvenčního správce zpeněžovat. Jakmile nastane změna, budeme vás opět informovat.

17.08.2023

GROWING WAY s.r.o. – aktuální informace


Vážení klienti,

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o pokračování kauzy GROWING WAY s.r.o. Od doby výplat částek dle částečného rozvrhu pracuje insolvenční správce na prodejích majetku. Jaké přesně movité věci již byly prodány a za jaké konkrétní částky můžete vyčíst vždy ze zpráv insolvenčního správce, které jsou vždy zveřejňovány v insolvenčním rejstříku:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=CEEA86D719423A0FE05333F21FACDDD0

 Schůze věřitelů schválila Dohodu o narovnání, již uzavřel insolvenční správce s Ondřejem Janatou, kdy na jejím základě byl do majetkové podstaty zapsán majetek ve výlučném pana Janaty v celkové hodnotě 172.397.576 Kč – jedná se zejména o finanční prostředky na bankovních účtech, nemovitost – rodinný dům, obchodní podíly a akcie na společnostech GROWING MEDIA s.r.o., GROWING GROUP a.s., Janata Property Investment Group s.r.o., pohledávka za společností Nargila Shisha Bar s.r.o. Vzhledem k tomu, že většina majetku pana Ondřeje Janaty je zajištěna orgány činnými v trestním řízení, zpeněžení tohoto majetku bude možné až po zrušení zajištění.

Dále insolvenční správce vymáhá pohledávky společnosti GROWING WAY s.r.o. a prodává movitý majetek, který byl do majetkové podstaty zapsán již dříve. Reálný odhad vyplácení dalších finančních prostředků bude možno udělat až poté, co bude zrušeno zajištění majetku pana Janaty a bude tedy možno postupovat dle uzavřené dohody o narovnání.

15.02.2023

GROWING WAY s.r.o. – vyplacení částek dle částečného rozvrhu


Vážení klienti,

Aktuálně došlo ve věci společnosti GROWING WAY s.r.o. k vyplacení částek dle částečného rozvrhu

– tj. ti klienti, u kterých nedošlo k podání incidenční žaloby z důvodu popření části pohledávky obdrželi 59% z přihlašované částky a ti klienti, u kterých k popření došlo, mají povětšinou vyplaceno 59% z částky uznané a zbylá částka odpovídající 59% z popřené částky je deponována na účtu insolvenčního správce.

Prosíme všechny klienty, aby potvrdili, že příslušnou částku dle částečného rozvrhu obdrželi, na email: slowikova@kubicapartners.cz

Jak insolvenční, tak trestní řízení budou probíhat patrně ještě několik let. V trestním řízení policie i nadále šetří, tedy probíhá přípravné řízení a dosud není spis ani ve fázi, kdyby mohla policie pokročit k předání věci na státní zastupitelství.

Nyní se v rámci insolvence společnosti GROWING WAY s.r.o. ještě prodávají movité věci a vymáhají pohledávky, tedy do budoucna lze ještě nějakou částku očekávat, nicméně aktuálně není jasné ani v jaké výši a ani v jaké době. Jakmile ovšem bude zahájena práce na dalším částečném rozvrhu (či potažmo konečném rozvrhu) budu o této skutečnosti opět informovat prostřednictvím našich stránek, stejně jako o dalších zásadních krocích v dané věci.

12.01.2023

Informace k průběhu vyplácení v rámci insolvenčního řízení Growing way s.r.o.


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že usnesení Městského soudu v Praze, jímž byl schválen částečný rozvrh již nabylo právní moci. Insolvenční správce nás informoval, že již zahájil přípravu k výplatě finančních prostředků dle onoho částečného rozvrhu a lze tedy očekávat, že cca do konce ledna bude plnění klientům vyplaceno.

12.12.2022

Informace k průběhu vyplácení v rámci insolvenčního řízení Growing way s.r.o.


Vážení klienti,

Přestože již dne 14.11.2022 rozhodl Městský soud v Praze tak, že povolil částečný rozvrh pohledávek, není dosud dané rozhodnutí v právní moci. Insolvenční správce může zahájit vyplácení oněch 59% bohužel až poté, co rozhodnutí právní moci nabyde.

Každé soudní rozhodnutí nabývá právní moci až uplynutím lhůty k odvolání u toho z účastníků, kterému bylo dané rozhodnutí doručeno jako poslednímu. Ač soud rozeslal dané usnesení obratem, do dnešního dne si někteří z účastníků rozhodnutí nepřevzali a u některých nelze aplikovat fikci doručení. U těch účastníků, kterým se nepodařilo doručit (a to ani fikcí), soud doručuje formou zveřejnění na úřední desce soudu. Již nyní je tedy zřejmé, že rozhodnutí v prosinci právní moci nenabyde. Bohužel lze tedy očekávat vyplácení finančních prostředků až na konci ledna, potažmo začátku února 2023.

Jakmile bude rozhodnutí v právní moci, zveřejníme obratem tuto informaci na těchto stránkách.

12.09.2022

Informace k průběhu insolvenčního řízení Growing way s.r.o.


Vážení klienti,

Dne 6.9.2022 nabylo právní moci rozhodnutí Vrchního státního zástupce o zrušení zajištění finančních prostředků a zajištění movitých věcí v majetku společnosti GROWING WAY s.r.o., které byly do této doby zablokovány Policií České republiky.

Toto rozhodnutí navázalo na úsilí insolvenčního správce a věřitelského výboru, které bylo motivováno snahou o co nejrychlejší vyplacení alespoň podstatné části finančních prostředků Vám, věřitelům. Vrchní státní zástupce sice delší dobu zastával názor, že je třeba finance držet zajištěny až do doby, než dojde k vyřešení trestního stíhání Ondřeje Janaty a společnosti GROWING WAY s.r.o., což nebylo možno očekávat dříve než cca za 2-3 roky, nicméně společná argumentace, která nalezla odezvu i u Vrchního soudu v Olomouci, jej přesvědčila.

Dané rozhodnutí je tedy aktuálně již konečné, z čehož vyplývá, že finanční prostředky i movité věci (v majetku GROWING WAY s.r.o.) budou vydány do majetkové podstaty GROWING WAY s.r.o. Insolvenční správce již započal s přípravou tzv. částečného rozvrhu – tedy aby finanční prostředky (cca 850mil. Kč) byly v co nejkratší lhůtě rozděleny mezi přihlášené věřitele a zároveň započne s přípravou prodeje movitých věcí. Ze shora uvedených informací lze tedy odhadnout, že minimálně rozdělení částky cca 850 mil. bude realizováno do konce roku 2022.

V tuto chvíli zůstává nadále zajištěn v trestním řízení osobní majetek Ondřeje Janaty, včetně finančních prostředků na jeho účtu. Tento majetek bude předmětem dalšího vymáhání, které bude činit insolvenční správce společnosti GROWING WAY s.r.o. v rámci plnění svých povinností.

O přípravě částečného rozvrhu a tedy předpokládaných termínech výplaty vás budeme informovat.

Pokud u vás došlo ke změně bankovního účtu, dejte nám tuto informaci na vědomí, aby mohla příprava rozvrhu finančních prostředků probíhat bezproblémově.

10.08.2022

Informace k průběhu insolvenčního a trestního řízení Growing way s.r.o.


Vážení klienti,

v návaznosti na předchozí zprávu z 20.5.2022, ve které jsme vám sdělovali, že státní zástupce rozhodl, že nevydá finanční prostředky, které zajistila PČR na účtech GROWING WAY s.r.o. do majetkové podstaty insolvenčního řízení, Vás informujeme, že došlo k posunu ve věci. Vrchní soud v Olomouci v této věci rozhodnul a vzhledem k tomu, že neměl pravomoc změnit rozhodnutí státního zástupce, toto rozhodnutí zrušil. Státní zástupce tedy musí znovu rozhodnout, zda finanční prostředky vydá insolvenčnímu správci. Z obsahu rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci lze dovodit, že soud se přiklání k tomu, aby finanční prostředky do insolvence byly vyplaceny. Rozhodnutí státního zástupce lze očekávat v nejbližších týdnech. O dalším vývoji Vás opět budeme informovat zde.

20.05.2022

Informace k průběhu insolvenčního a trestního řízení Growing way s.r.o.


Vážení klienti,

Dne 19.5.2022 se uskutečnilo přezkumné jednání a schůze věřitelů na Městském soudě v Praze ve věci společnosti GROWING WAY s.r.o. Aktuálně jsou pohledávky všech přihlášených věřitelů přezkoumány. Ti věřitelé, kterým byla pohledávka či její část popřena, budou naší kanceláří individuálně kontaktováni. Výsledkem jednání schůze věřitelů bylo odvolání stávajícího insolvenčního správce a jmenování nového, zároveň byli jmenováni členové věřitelského výboru. Za naši kancelář budou vystupovat jako zástupci členů věřitelského výboru JUDr. Kubica a Mgr. Stiborková. Úkolem věřitelského výboru je především dohled nad výkonem funkce insolvenčního správce, tj. mimo jiné, aby věřitelům byly rozdělovány vymožení prostředky v administrativně nejrychleji možných termínech. 

Další důležitou událostí je skutečnost, že Vrchní státní zástupce v trestí věci Growing way s.r.o. a Ondřej Janata rozhodl o tom, že nevydá finanční prostředky (cca 850 mil kč) do insolvence. Proti tomuto rozhodnutí bude dne 23.5. 2022 podána stížnost na Nejvyšší státní zastupitelství. Podle našeho názoru je dané rozhodnutí v rozporu jak s judikaturou Nejvyššího soudu tak nálezem Ústavního soudu ČR. O dalším postupu ve věci vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím webových stránek.

25.04.2022

Informace k průběhu insolvenčního řízení Growing way s.r.o.


Vážení klienti,

touto formou Vám poskytuji informace o průběhu insolvenčního řízení a dalších souvisejících skutečnostech vztahující se ke Growing way s.r.o. (dále jen „GW“). Dne 12.4.2022 proběhlo přezkumné jednání u Městského soudu v Praze, kde byla přezkoumána první část přihlášených pohledávek, konkrétně 2159 přihlášek. Zbytek pohledávek bude přezkoumán dne 19.5.2022. Na přezkumném jednání bylo podstatné to, že insolvenční správce popřel část pohledávek některých přihlášených věřitelů, přičemž důvodem byla skutečnost, že na účtech společnosti GW dohledal, že některým věřitelům odešly finanční prostředky od společnosti GW s.r.o. z části zpět. Insolvenční správce v tuto chvíli tvrdí, že nedokáže odlišit platby provizí od vrácení části vkladu nebo od výplaty výnosu, proto přistoupil k jakýmkoliv platbách od GW směrem k věřitelům jako k vratce k vkladu a o takovou zjištěnou sumu popřel část přihlášené pohledávky daného věřitele. Věřitelé, kteří mají takto popřené pohledávky se budou muset rozhodnout, zda podají na popřenou část pohledávky žalobu. Teprve po druhém přezkumném jednání, které proběhne 19.5.2022 budou zahájeny přípravy částečného
rozvrhu, na základě kterého budou rozdělovány finanční prostředky GW mezi věřitele. Jako člen věřitelského výboru se aktuálně podílím dohledovou
činností nad činností insolvenčního správce a budu tak usilovat o co nejrychlejší výplatu finančních prostředků k vašim rukám.

Všechny naše věřitele, kterým byla pohledávka, byť jen z části popřena jsme řádně informovali emailem.

 

Informace k trestnímu řízení na Growing way a Ondřeje Janaty


Pohledávky všech našich klientů jsme řádně přihlásili do trestního řízení. V  trestním řízení došlo k výměně státního zástupce. Předchozí státní zástupce byl příznivě nakloněn myšlence rozdělit zajištěné finanční prostředky společnosti GW přihlášeným věřitelům. Nově jmenovaný státní zástupce však tyto prostředky uvolnil do insolvenčního řízení GW a tudíž se tyto prostředky budou vyplácet v rámci insolvenčního řízení jak jsem informoval shora. V trestním řízení zůstávají nadále zajištěny finanční prostředky na účtech Ondřeje Janaty.

17.02.2022

Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení


Vážení klienti,

ve lhůtě určené soudem, tedy do 15.2.2022 jsme řádně přihlásili pohledávky klientů, kteří nás k tomu zmocnili, do insolvenčního řízení GROWING WAY s.r.o.

14.01.2022

Listiny, které je nutno vyplnit pro Policii ČR


Vážení klienti,

Policie České republiky nás pověřila, abychom vám hromadně doručili dokumenty, které se týkají trestního řízení ve věci obviněného Ondřeje Janaty a společnosti GROWING WAY. Dnešního dne jsme Vám poslali emailem vše, co je předmětem této zprávy včetně příloh. Pro jistotu kromě emailu
zveřejňujeme všechny informace rovněž zde na webových stránkách.
Listiny je třeba pečlivě přečíst, odpovědět podle pravdy na dotazy a podepsané doručit Policii ČR, a to buď přímo či naším prostřednictvím.
Přímo PČR můžete doručit na tuto adresu:

 

Policie České republiky
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
expozitura Ostrava
4. oddělení
30 dubna 24/1682, 728 99 Moravská Ostrava

V rámci obálky (např. v průvodním dopise) musí být uvedeno č. j. NCOZ-9068/TČ-2020-417705-F
Případně lze dokumenty doručit do datové schránky policie: eesyd9x

Nám postačí dokumenty doručit elektronicky na dokumentypolicie@kubicapartners.cz

Pokud nemáte možnost naskenovat dokumenty, zašlete je písemně na adresu sídla naší kanceláře:

 

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář, se sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek.

Všechny listiny postačují doložit v kopiích a není třeba na nich ověřovat podpis.

Vzhledem ke skutečnosti, že trestní řád požaduje, abyste některé dokumenty podepsali Vy osobně a sdělili Policii informace o tom, jak vznikl a probíhal váš vztah se společností GROWING WAY s.r.o., nemůžeme tuto činnost vykonat za Vás v plném rozsahu na základě plné moci. Přesto jsme byli požádání PČR, abychom v tomto směru poskytli maximální možnou součinnost a pro urychlení věci vám doručili listiny k podpisu a vyplnění prostřednictvím naší mailové komunikace.

 

Je třeba vyplnit podepsat a doručit tyto listiny:

1.) ŽÁDOST POLICEJNÍHO ORGÁNU DLE §8 ODST. 1) TŘ

Přikládáme soubor „04b – VZOR – dotazník policie se vzorovými odpověďmi“, podle kterého můžete postupovat při vyplňování listiny, označené jako 04a – Dotazník Policie. Vzory odpovědí jsou vyplněny pouze informativně a označeny žlutou barvou, abyste měli jasno v tom, která pole vyplnit, nicméně Vaše odpovědi musí být dle pravdy, tedy musí odpovídat skutečnosti. Pokud jsme se vzorovou odpovědí trefili zrovna do Vašeho případu, můžete použít naši formulaci uvedenou ve vzoru.

K ŽÁDOSTI POLICEJNÍHO ORGÁNU DLE §8 ODST. 1) TŘ

Ustanovení §8 odst. 1) trestního řádu uvádí: „Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.“

Všude uvádějte pouze stručné odpovědi. V rámci vyšetřování potřebuje Policie ČR zjistit stanoviska a postoje osob, které jsou v roli poškozených.

2.) POUČENÍ POŠKOZENÉHO

a) Fyzické osoby (vyplňuje investor fyzická osoba)

b) Právnické osoby (vyplňuje ten, kdo vložil finance prostřednictvím právnické osoby)

Vzory, co je třeba vyplnit v poučení, jsou uvedeny v dokumentech označených jako VZOR – pod čísly 5b a 6b. V textu samotném se jedná o pasáž označenou žlutou barvou

3.) POUČENÍ O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍ A OSOBÁCH NA NĚM ZÚČASTNĚNÝCH

Vzor, co je třeba vyplnit v poučení, je uveden v dokumentu označeném jako VZOR – pod číslem 7b. V textu samotném se jedná o pasáž označenou žlutou barvou


Lhůta pro doručení vyplněných dotazníků Policii je 30 dnů.

Některým klientům již Policie doručila tyto dokumenty přímo, tyto klienty prosíme, aby na naši výzvu nijak nereagovali.
Pokud jste si již zvolili zástupce (tj. udělili jste nám plnou moc pro zastupování v trestním řízení), pak nebudete reagovat na výzvu k volbě zástupce.


Zde si můžete stáhnout všechny dokumenty výše uvedené najednou. ZIP soubor.

04.01.2022

Odpovědi na otázky klientů k 04.01.2022


Vážení klienti,

opakují se nám některé otázky a proto na ně odpovídáme opět touto formou:

1. Chybí mi smlouva případně jiné listiny

Řada z vás již byla naší kanceláří vyzvána k tomu, aby doplnila chybějící podklady. Pokud někteří z vás dosud na tuto výzvu nereagovali, prosíme o zaslání podkladů co nejrychleji – nejpozději do 12.1.2022. Pokud některými doklady nedisponujete, napište nám to.
Pokud někteří z vás nemají smlouvu nebo jiný doklad, upozorněte nás na to v emailech. Poradíme si s tím. Podstatné je, abychom měli k dispozici (listinu – výpis z účtu, doklad o složení financí na pokladně banky, výpis z transakční historie), že jste poslali peníze na GROWING WAY s.r.o. a informaci o tom, kolik jste si z těchto peněz již stihli vybrat.

2. STOP STAV PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Pokud nedostaneme od Vás plné moci, smlouvy, doklady o vložení finančních prostředků na účet GROWING WAY do 12.1.2022, budeme muset vaše právní zastoupení v insolvenčním řízení odmítnout.

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení musí být podána insolvenčnímu soudu nejpozději 15.2.2022 a proto dodání podkladů po 12.1.2022 nám nemusí umožnit řádné administrativní zpracování takovýchto podkladů.

3. DOSTALI JSTE VÝZVU K DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ A DOSUD JSTE NA NI NEREAGOVALI

Pokud jste od nás dostali e-mailem výzvu a dosud na ni nereagovali, pak nám prosím zareagujte co nejrychleji.

21.12.2021

Odpovědi na otázky klientů k 21.12.2021


Vážení klienti,

dostali jsme řadu otázek, které se zpravidla opakovaly, a proto se pokusíme na ně touto formou odpovědět.

1. Máte k dispozici vzor prohlášení o tom, že platbu GW za mne realizoval někdo jiný?

Vzor černého prohlášení poskytujeme ZDE. V prohlášení stačí doplnit údaje a podepsat, není potřeba ověřovat podpis. Stačí doručit naskenované emailem.

2. Proč se nevyplatí klientům alespoň poměrná část peněz z policií již zajištěného účtu GW? Zbytek ať se řeší až následně (majetek GW, p. Janaty, atd.).

Tento postup po zjištění úpadku a prohlášení konkurzu již není možný, neboť mu brání insolvenční předpisy, které byly aktivovány právě prohlášením
konkurzu.

3. Kolik peněz každý může reálně očekávat?

Přesné číslo lze obtížně odhadnout, ale na základě našich odhadů by se mohlo jednat o rozpětí 50-72% Je totiž otázka, jaké finanční prostředky se podaří vymoci insolvenčnímu správci, jak vysoké budou náklady insolvence, jaké budou hotové výdaje insolvenčního správce atd.

4. Proč se mají platit další 2 000,- Kč a z jakého důvodu tento případ spadl do insolvence?

První platba pro naši kancelář (3.000,- Kč případně 1.500,- Kč pro drobné investory) se vázala k zastupování klientů v trestním řízení, které je vedeno proti GW a Ondřeji Janatovi. Nynější druhá platba – 2.000,- Kč se váže k insolvenčnímu řízení, což je samostatné soudní řízení, nezávislé na trestním řízení. Do insolvenčního řízení se musí věřitelé přihlásit samostatnou přihláškou, která je nezbytná pro to, aby mohli být v insolvenčním řízení  spokojeni. Insolvenční návrh může podat kterýkoliv věřitel a pokud prokáže, že má pohledávku po splatnosti a současně ve stejné pozici jsou i jiní věřitelé a současně zde není možnost, aby v aktuálním čase dlužník uspokojil všechny takovéto věřitele, umožňuje zákon, aby insolvenční soud zjistil úpadek a prohlásil konkurz dlužníka. Pokud by žádný z věřitelů návrh nepodal a věřitelé by počkali na dobu, kdy jim budou uvolněny finanční prostředky blokované policií, mohlo být insolvenční řízení zahájeno později. Někteří věřitelé se však rozhodli jinak (podali insolvenční návrh, (kterým se se soud musel zabývat), a proto tu máme konkurz na GW a musíme na to reagovat – přihlášením pohledávek. Bez přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení nelze získat pro klienta finanční prostředky, které získá insolvenční správce do majetkové podstaty GW. Stejně tak, pokud by se klient nepřihlásil se svým nárokem na náhradu škody do trestního řízení, nemohl by být uspokojen z majetku, který bude řešen trestním řízením.

5. Musí insolvenční řízení zajišťovat kancelář pana Žižlavského, případně kdo toto určuje?

Přestože věřitelé, kteří iniciovali zahájení insolvenčního řízení jsou zastoupeni AK Žižlavský, jmenoval soud insolvenčního správce dle pořadníku insolvenčních správců vedeném Městským soudem v Praze. Zástupci věřitelů (zde tedy různé AK) budou ovlivňovat vedení insolvenčního řízení tak, že
budou hlasovat na schůzi věřitelů pro případnou změnu insolvenčního správce a obsadí své zástupce do věřitelského výboru, který bude dohlížet nad
činností insolvenčního správce.

6. Někteří klienti mají obavy, že ti věřitelé, kteří se přihlásí do insolvence dříve dostanou více, než ti, kteří se přihlásí později.

Insolvenční řízení je konstruováno tak, že věřitelům je dána lhůta 2 měsíců k podání přihlášek. Poté se udělá tlustá čára a k dalším přihlášeným věřitelům se nepřihlíží. Zbytek insolvence se pracuje pouze s přihlášenými věřiteli a finanční prostředky získané zpeněžením majetkové podstaty se mezi věřitele rozdělují poměrně podle výše jejich pohledávek.

17.12.2021

Odpovědi na časté otázky


Vážení klienti,

Během dnešního dne jsme dostali řadu otázek, které se zpravidla opakovaly, a proto se pokusíme na ně touto formou odpovědět.

1. Je nutné se hlásit do obou řízení? (tj. jak do insolvenčního řízení, tak do trestního řízení)

Přihlášení do obou řízení považujeme za vhodné. V trestním řízení je stíhána jak společnost GROWING WAY s.r.o. , tak Ondřej Janata. Insolvenční řízení je vedeno v tuto chvíli pouze proti společnosti GROWING WAY s.r.o. V insolvenčním řízení na GROWING WAY s.r.o. se bude jednat pouze o rozdělení finančních prostředků získaného zpeněžením majetku GROWING WAY s.r.o. V této souvislosti lze předpokládat, že PČR uvolní insolvenčnímu správci finanční prostředky, zajištěné společnosti GROWING WAY s.r.o. Insolvenční správce pak podle insolvenčního zákona bude povinen přerozdělit tyto finanční prostředky částečným rozvrhem (ten je možno učinit kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení) nebo rozvrhem (ten se realizuje na konci insolvenčního řízení), a to mezi věřitele, kteří jsou přihlášeni do tohoto insolvenčního řízení. Zjednodušeně řečeno, ti věřitelé, kteří nejsou přihlášení do insolvence nedostanou z majetku GROWING WAY s.r.o. nic.

V trestním řízení má PČR zajištěn i majetek Ondřeje Janaty. Tento majetek může na základě stávajících předpokladů sloužit k uspokojení věřitelů, kteří se přihlásí se svými pohledávkami do trestního řízení. Přihlášení pohledávky do trestního řízení považujeme tedy za potřebné.

2. Kdy budeme mít peníze?

Do 15.2.2022 musí být přihlášeny pohledávky věřitelů v insolvenčním řízení. Na den 12.4.2022 je nařízeno přezkumné jednání k insolvenčnímu soudu, ze kterého by měl vzniknout seznam pohledávek jednotlivých věřitelů, podle kterého bude insolvenční správce dělit získané finanční prostředky. V tuto
chvíli můžeme pouze odhadovat čas potřebný k tzv. částečnému rozvrhu – tedy době, kdy dostanou věřitelé první finanční prostředky. Tento čas odhadujeme na závěr roku 2022.

3. Jak se budou dělit finanční prostředky v insolvenci?

Insolvenční správce bude usilovat o přesun finančních prostředků blokovaných PČR na zvláštní účet insolvenčního správce. Jako Vaši zástupci budeme usilovat o to, aby insolvenční správce co nejrychleji provedl tzv. částečný rozvrh a finanční prostředky, které bude shromažďovat, rozděloval mezi věřitele. Podle zákona se vyplácí finanční prostředky jednotlivým věřitelům podle poměru jejich pohledávek. Částečných rozvrhů může být v průběhu insolvenčního řízení více. Nárok na odměnu insolvenčního správce a jeho výdaje mají podle zákona při rozdělování přednost.

4. Pro ty, kteří dosud nejsou našimi klienty.

Pro ty z vás, kteří jsou již našimi klienty na základě dříve udělené plné moci pro zastupování v trestním řízení a složili v tomto směru zálohu pro účely trestního řízení, byl určen dodatek ke smlouvě o právních službách, který jsme posílali emailem v předchozích dnech. Těmto klientům jsme nabídli v dodatku ke smlouvě o právních službách pro přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení sazbu 2.000,- Kč.

Pro osoby, které dosud nebyli našimi klienty a jejichž data v současné době nemáme zpracovány, se nabízí 2 možné postupy:

a) takováto osoba bude mít zájem o přihlášení své pohledávky jak do insolvenčního řízení, tak o zastupování v trestním řízení.  Takováto osoba nám podepíše jak smlouvu o právních službách, zveřejněnou na www.pomocklientumgrowing.cz (přímo na hlavní stránce), tak dodatek zveřejněný dne 15.12.2021 (přímo na hlavní stránce, potažmo u zprávy ze dne 15.12.2022). Současně potřebujeme od této osoby podpis obou plných mocí – jak pro trestní řízení, tak pro insolvenční řízení (a jejich doručení v originálu) a samozřejmě potřebujeme tyto podklady:

 • smlouva o správě majetku srovnatelná s obhospodařováním (smlouva s GW) – zkontrolovat zda obsahuje Váš podpis
 • výpis z bankovního účtu ze kterého vyplývá jaké finanční prostředky byly zaslány na účet GW
 • výpověď smlouvy s GW
 • doklad o odeslání výpovědi na adresu GW
 • informaci kolik jste finančních prostředků do GROWING WAY s.r.o. vložili a kolik jste vybrali


b)
takováto osoba bude mít zájem o přihlášení své pohledávky jen do insolvenčního řízení

Takováto osoba nám podepíše smlouvu o právních službách spojenou se zastoupením v insolvenčním řízení zveřejněnou na www.pomocklientumgrowing.cz (přímo na hlavní stránce) a plnou moc pro zastoupení v insolvenčním řízení. Současně nám doručí tyto podklady:

 • smlouva o správě majetku srovnatelné s obhospodařováním (smlouva s GW) -zkontrolovat zda obsahuje Váš podpis
 • výpis z bankovního účtu ze kterého vyplývá jaké finanční prostředky byly zaslány na účet GW
 • výpověď smlouvy s GW
 • doklad o odeslání výpovědi na adresu GW
 • informaci kolik jste finančních prostředků do GROWING WAY s.r.o. vložili a kolik jste vybrali


5.
Klienti, které zastupujeme již v trestním řízení

Pro klienty, které zastupujeme již v trestní řízení – tj. klienti, kteří nám již doručili plnou moc a smlouvu o právních službách pro účely trestního řízení a dodali nám výše uvedené podklady je určen dodatek č. 1 (platba 2.000,- Kč) a plná moc k insolvenčnímu řízení. Současně upozorňujeme, že platba ve výši 2.000,- Kč je platbou, která má pokrýt přihlášku do insolvencích řízení a účast na přezkumném jednání.

6. STOP STAV PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Pokud nedostaneme od Vás plné moci, smlouvy a všechny požadované podklady do 12.1.2022, budeme muset vaše právní zastoupení v insolvenčním řízení odmítnout.

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení musí být podána insolvenčnímu soudu nejpozději 15.2.2022 a proto dodání podkladů po 12.1.2022 nám nemusí umožnit řádné administrativní zpracování takovýchto podkladů.

7. Pokud některé materiály chybí

Řada z vás již byla naší kanceláří vyzvána k tomu, aby doplnila chybějící podklady. Pokud někteří z vás dosud na tuto výzvu nereagovali, prosíme o zaslání podkladů co nejrychleji. Pokud některými doklady nedisponujete, napište nám to.

Pokud jsme požadovali výpis z interní aplikace GW, – „hlavička“ – kolik je vklad, aktuální výše a výběr tato sloužila pro naši rychlou kontrolu, že klient dodal veškeré výpisy z účtu. Pokud tímto dokumentem nedisponujete, nic se neděje, není třeba jej zasílat. Stačí pokud nám sdělíte (a většina z vás to již učinila) kolik jste finančních prostředků do GROWING WAY s.r.o. vložili a kolik jste vybrali. Klientů se kterými jsme již adresně na dané téma komunikovali, se tato informace netýká.

8. Někteří z vás nemají smlouvu o správě majetku s GROWING WAY s.r.o. k dispozici. Co s tím?

Pokud někteří z vás nemají smlouvu nebo jiný doklad, upozorněte nás na to v emailech. Poradíme si s tím. Podstatné je, abychom měli k dispozici (listinu – výpis z účtu, doklad o složení financí na pokladně banky, výpis z transakční historie), že jste poslali peníze na GROWING WAY s.r.o. a informaci o tom, kolik jste si z těchto peněz již stihli vybrat.

9. Na GROWING WAY s.r.o. za mne posílal (vložil) peníze někdo jiný. Je to problém?

V takovémto případě potřebujeme kromě výpisu z účtu, dokladu o složení financí na pokladně banky či výpisu z transakční historie o odeslané platbě
ještě prohlášení majitele účtu, že provedl platbu na GROWING WAY s.r.o. ve váš prospěch. V opačném případě riskujeme popření pohledávky v insolvenčním řízení.

10. Poznámka pro právníky: odpovědi na otázky se snažíme nepoužívat příliš odbornou terminologii za účelem lepšího pochopení sdělovaných informací neprávníky. Sdělovaný obsah tedy není terminologicky úplně přesný a ani informačně vyčerpávající.

15.12.2021

GROWING WAY – 15.12.2021 – prohlášen konkurz


Vážení klienti,

Dne 15.12.2021 prohlásil Městský soud v Praze na majetek společnosti GROWING WAY konkurz.
Do 15.2.2022 je tedy nutné podat přihlášky do insolvenčního řízení. K později podaným přihláškám se v insolvenčním řízení nepřihlíží, tzn. insolvenční řízení pohlíží na nepřihlášeného věřitele jako by neexistoval. Nepřihlášený věřitel nemůže tedy v insolvenčním řízení dostat žádné plnění.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o co nejrychlejší podpis plné moci, která nám umožní přihlásit Vaše pohledávky do insolvenčního řízení.

Plnou moc nám prosím pošlete pokud možno do 12.1.2022. Plnou moc nám prosím pošlete naskenovanou a posléze i v písemné podobě.
Na plné moci není třeba ověřený podpis.

S plnou mocí nám prosím pošlete i podepsaný dodatek.

Současně si dovolujeme Vás upozornit, že bez plné moci, kterou naleznete zde , nemůžeme Vaše pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení.

Od některých klientů jsme obdrželi informaci, že některé advokátní kanceláře zpochybňovaly naši schopnost včas přihlásit všechny námi v trestním řízení zastupované klienty i do insolvenčního řízení. Zde si Vás dovolujme ubezpečit, že pracujeme s poloautomatizovanými softwarovými systémy, díky kterým řádně a včas Vaše pohledávky do insolvenčního řízení přihlásíme. Chápeme však, že ty advokátní kanceláře, které takovýmito systémy nedisponují, potřebují ke splnění tohoto úkolu větší počty zaměstnanců a mají tedy i vyšší náklady.

Odkaz na usnesení o prohlášení konkurzu: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=49430555

3.12.2021

K trestnímu a insolvenčnímu řízení na GROWING WAY s.r.o.

 

Vážení klienti,

Jak již víte z tisku a z našich předchozích informací, u Městského soudu v Praze bylo zahájeno pod č.j. MSPH 89 INS 19990 / 2021 insolvenční řízení společnosti GROWING WAY s.r.o.

V aktuální fázi insolvenční soud zjišťuje, zda jsou splněny podmínky pro zjištění úpadku společnosti. Naše advokátní kancelář je samozřejmě připravena svým klientům připravit přihlášku do insolvenčního řízení a tuto podat k příslušnému soudu. Přihlášení pohledávky je nezbytným krokem k tomu, aby mohl insolvenční správce v budoucnu vyplatit výnos z majetkové podstaty takto přihlášenému věřiteli.

Věřitelé, kteří přihlášení nebudou, v insolvenční nárok na výplatu finančních prostředků nemají. Totéž platí pro věřitele, kteří přihlášku nepodají včas.

Tedy aktuálně je nutné se pro získání vložených finančních prostředků přihlásit do trestního řízení, které je vedeno proti panu Janatovi a společnosti GW (toto přihlášení za Vás vyřídíme my na základě již udělených plných mocí a tedy v této záležitosti nemusíte nic dalšího podnikat). Dále,
pro případ, že bude zjištěn úpadek společnosti GW, je nutné se také přihlásit do tohoto insolvenčního řízení. Obě řízení probíhají nezávisle na sobě.

V Insolvenčním řízení bude insolvenční správce zpeněžovat majetek společnosti GROWING WAY s.r.o. a vymáhat pohledávky této společnosti vůči třetím osobám. Získané finanční prostředky rozdělí mezi věřitele poté, co bude uhrazena odměna insolvenčního správce, jeho výdaje a celkově náklady insolvence.

V trestním řízení bude přiznána náhrada škody přihlášeným klientům, jak z majetku GROWING WAY s.r.o., tak z majetku Ondřeje Janaty. Nicméně pokud bude majetek GROWING WAY s.r.o. řešen insolvenčním správcem v insolvenčním řízení, budou mít klienti v trestním řízení možnost uspokojovat se pouze z majetku Ondřeje Janaty.

Přihlášky pohledávek je možno podávat od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Touto lhůtou je rozumí lhůta 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku. Přihlášky pohledávek budeme zajišťovat v případě, že soud rozhodne o úpadku společnosti GROWING WAY s r.o.

Pro případ, že soud zjistí úpadek GROWING WAY s.r.o., potom budeme usilovat o pozici ve věřitelském výboru, který bude ustanoven pro dohled nad činností insolvenčního správce.

Přestože tedy dosud nebyl úpadek zjištěn, je na místě činit kroky pro případ, že k zjištění úpadku dojde.

Z tohoto důvodu Vám zasíláme k podpisu plnou moc k zastoupení v insolvenčními řízení, abychom se na případné zjištění úpadku mohli řádně a včas připravit. Zároveň prosíme klienty, které jsme již emailem oslovili s požadavkem na doplnění dokumentace, aby tak v nejbližší době učinili.

 

11.11.2021

Insolvenční řízení GROWING WAY s.r.o.

U Městského soudu v Praze bylo zahájeno jedním z vkladatelů pod č.j. MSPH 89 INS 19990 / 2021 insolvenční řízení společnosti GROWING WAY s.r.o.

Insolvenčního navrhovatele zastupuj advokát Veselý z kanceláře JUDR. Žižlavského.

Soud aktuálně zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro prohlášení úpadku.

S insolvenčním návrhem nesouhlasíme a považujeme ho za předčasný. V tomto směru se Městskému soudu v Praze i vyjádříme, protože máme za to, že pro klienty GROWING WAY s.r.o. je v tuto chvíli vhodnější a rychlejší, pokud bude řešena výplata zajištěných finančních prostředků instituty trestního práva. Orgány činné v trestním řízení totiž zajistily finanční prostředky na účtech GROWING WAY s.r.o. a pokud bude prohlášen úpadek, bude trvat řadu měsíců, než budou tyto prostředky uvolněny insolvenčnímu správci a dalších několik měsíců bude trvat, než je insolvenční správce vyplatí vkladatelům. Insolvenční správce si samozřejmě ponechá odměnu z těchto již zajištěných finančních prostředků a rovněž si ponechá případné náklady, které s takovouto aktivitou vzniknou.  Klienti GROWING WAY s.r.o. tak budou kráceni na svých vkladech o tuto odměnu. Náklady insolvenčního řízení takto mohou dosáhnout částky několika desítek milionů korun.

Pro klienty GROWING WAY s.r.o. vzniká další povinnost, a to přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení.

Jak trestní právo, tak insolvenční řízení umožňuje vyplatit vkladatelům alespoň část jejich finančních prostředků před samotným skončením těchto řízení, nicméně v trestním řízení jsme tomu časově výrazně blíže.  Přesný čas výplaty nelze v tuto chvíli bohužel stanovit. Závisí na kooperaci zmocněnců poškozených, PČR, státního zastupitelství, stanoviska obviněného apod.

Insolvenční řízení považujeme za vhodné zahájit a realizovat až v okamžiku, kdy finanční prostředky zajištěné Policií České republiky budou vyplaceny jednotlivým klientům a bude nutno soudně vymáhat ty finance, které pan Janata vyvedl z GROWING WAY s.r.o. prostřednictvím půjček, či jiných financích transakcí. Odměna insolvenčního správce se takto bude vypočítávat (na rozdíl od shora uvedeného případu) pouze z finančních prostředků, které získá insolvenční správce pro věřitele GROWING WAY s.r.o. nad rámec již policií zajištěných finančních prostředků.

Role insolvenčního správce je na místě v momentě, kdy je majetek mimo dosah orgánů činných v trestím řízení a pouze insolvenční správce by měl potřebné nástroje k jeho vymožení.

Naše advokátní kancelář je samozřejmě připravena svým klientům připravit přihlášku do insolvenčního řízení a tuto podat k příslušnému soudu. V současné době připravujeme nabídku pro klienty. Přihlášky pohledávek je možno podávat od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Touto lhůtou je rozumí lhůta 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku. Přihlášky pohledávek budeme zajišťovat v případě, že soud rozhodne o úpadku společnosti GROWING WAY s r.o.

K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

FAQ

 Jaké máme doložit podklady?

 • smlouva o správě majetku srovnatelné s obhospodařováním (smlouva s GW) – zkontrolovat zda obsahuje Váš podpis
 • výpis z bankovního účtu ze kterého vyplývá jaké finanční prostředky byly zaslány na účet GW
 • výpověď smlouvy s GW
 • doklad o odeslání výpovědi na adresu GW
 • výpis z interní aplikace GW, – „hlavička“ – kolik je vklad, aktuální výše a výběr (pokud toto klient nemá, alespoň sdělení daných informací- tzn kolik bylo vloženo a kolik bylo vybráno a jaký byl poslední zůstatek a k jakému datu- pokud tyto údaje znáte)

Jsou nutné originály, je nutné ověření?

Prosíme o doložení plné moci a smlouvy o právních službách v originálu. Ostatní dokumenty stačí v kopii. Nikde není třeba ověřovat podpis.

Je nutno posílat výpověď?

Ano, tímto ukončujete mluvní vztah s GW a tedy vám vzniká i občanskoprávní nárok na výplatu finančních prostředků.

Zaslaná výpověď nebyla převzata

Vrácenou zásilku archivujte, kdybychom ji v budoucnu potřebovali, vyžádáme si ji. Za doručenou se považuje výpověď, i když ji GW nepřevezme.

Jsou již určeni společní zmocněnci?

Dosud jsme neobdrželi rozhodnutí o zvolení společných zmocněnců. Jakmile je obdržíme, zveřejníme je na stránkách.

Nic jsem zatím od PČR ani soudu neobdržel, je to v pořádku?

S těmi, kdo již udělili plnou moc advokátní kanceláři (tj. zvolili si zmocněnce), budou tyto orgány již komunikovat prostřednictvím zmocněnce.

Mám se jako klient GW starat o cokoliv dalšího?

Není to potřeba. V tuto chvíli zajistíme vše potřebné k realizaci Vašich práv na základě udělené plné moci.

01.10.2021

Aktuální rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě

Okresní soud v Ostravě vydal dne 1.10.2021 usnesení, jímž rozhodl, že poškození mohou uplatňovat nárok na náhradu škody pouze prostřednictvím
tzv. společného zmocněnce, a to ve lhůtě 30 dnů (tj. do konce měsíce října)

Ust. § 44 (2) trestního řádu k tomu uvádí:

Je-li počet poškozených mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh trestního stíhání, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. Rozhodnutí oznámí v řízení před soudem soud a v přípravném řízení státní zástupce poškozeným, kteří již uplatnili nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení; ostatním poškozeným rozhodnutí oznámí při prvém úkonu trestního řízení, ke kterému se předvolávají nebo o kterém se vyrozumívají. Jestliže by celkový počet zvolených zmocněnců vzrostl na více než šest a poškození se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr s přihlédnutím k zájmům poškozených soud. Společný zmocněnec vykonává práva poškozených, které zastupuje, včetně uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení. 

Lhůta pro zvolení libovolného zmocněnce je do konce měsíce října 2021. Poté bude ze všech zmocněnců vybráno 6, kteří nadále budou ve věci zastupovat všechny poškozené.

Pokud tedy chcete ovlivnit, kdo se mezi oněch 6 advokátních kanceláří dostane, udělte plnou moc vámi vybrané kanceláři do konce měsíce října.

Samotné uplatnění nároku na náhradu škody není omezenou onou 30denní lhůtou, v této lhůtě je třeba pouze udělit plnou moc k zastupování.

Klienti, kteří již udělili plnou moc některé advokátní kanceláři, nemusí v aktuální fázi dělat žádné kroky. Udělením plné moci advokátní kanceláři
jste si již zmocněnce zvolili a PČR bude již komunikovat pouze skrz dané kanceláře.

Pokud Vám tedy bude doručena jakákoliv pošta z jiného zdroje než od kanceláře, kterou jste si zvolili, nemusíte odpovídat s výjimkou, že by se
na vás obrátila přímo Policie ČR.

Jaký je stav věci

V dané věci bylo zahájeno trestní stíhaní Ondřeje Janaty i společnosti GROWING WAY s.r.o. Nemáme informace o tom, že by PČR zvažovala stíhání dalších osob.

O vývoji kauzy jsme neustále informováni, nahlížíme do trestního spisu a jsme v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení. Jsme tedy schopni
kdykoliv učinit včas kroky směřující k ochraně vašich zájmů.

Zajištění majetku

PČR zajistila movitý a nemovitý majetek a finanční prostředky na účtech.

V rámci uplatněného nároku na náhradu škody v trestním řízení bude ze zajištěného majetku poskytnuto poškozeným odškodnění.

V případě, že Ondřej Janata rozhodne řešit svoji situaci v insolvenčním řízení, tak jsme připraveni zajisti vám přihlášení pohledávky do insolvenčního řízen. V současné době nezvažujeme zahájení insolvenčního řízení, neboť máme za to, že cestou trestního práva lze postupovat tak, aby zajištěný majetek posloužil k úhradám nároků poškozených klientů a zbytečně nebyl vynakládán na náklady a odměnu insolvenčního správce.

Role insolvenčního správce je na místě v momentě, kdy je majetek mimo dosah orgánů činných v trestím řízení a pouze insolvenční správce by měl potřebné nástroje k jeho vymožení.

O nás

Jsme advokátní kancelář Kubicapartners s.r.o., která je složena z týmu profesionálů z oborů práva a ekonomie. S týmem advokátů zastupujeme klienty
napříč všemi oblastmi práva. V kauze „Janata – GROWING WAY s.r.o.“ již zastupujeme stovky klientů.

Poškozeným nabízíme možnost právního zastoupení při uplatňování nároku na náhradu škody. Odkaz na webovou stránku Advokátní kanceláře KubicaPartners týkající se řešení sporu GROWING WAY s.r.o.:

www.pomocklientumgrowing.cz
(Stránky budou aktivní od 22.10.2021)

Na této stránce budeme poskytovat důležité informace pro klienty GROWINGWAY s.r.o.

Kontakt s naší kanceláří

Kauzu „Janata – GROWING WAY s.r.o.“ má na starosti advokátka Mgr. Adriana Stiborková, které se v rámci kanceláře specializuje na trestní právo.

Kontaktovat ji můžete prostřednictvím emailustiborkova@kubicapartners.cz.

Poštovní zásilky
posílejte na adresu: KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář, sídlo: O.Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek.

Jednotlivé emaily a doručené poštovní zásilky jsou vyřizovány postupně, každému klientovi kanceláře bude zaslán email, ve kterém bude potvrzeno, že
byly doručeny materiály v požadovaném rozsahu.